Особливості гірського лісівництва вимагають уваги

Дорожня карта удосконалення ведення лісового господарства в Українських Карпатах на засадах наближеного до природи лісівництва розроблена робочою групою при УкрНДІгірліс за дорученням Державного агентства лісових ресурсів України.

Необхідність реформування системи ведення лісового господарства в Україні, зокрема, в гірських умовах Українських Карпат, зумовлена:

глобальними кліматичними змінами, які призводять до зниження біотичної стійкості лісостанів, дестабілізації функціонування всіх складових лісових екосистем, погіршення санітарного стану насаджень, зменшення їх продуктивності та зниження захисних функцій;
всезростаючим антропогенним впливом на довкілля, який все частіше досягає критичних значень;
формуванням нових державних підходів до використання та відновлення природних ресурсів;
потребою приведення засад лісокористування у відповідність до сучасних вимог суспільства щодо збереження і охорони природи.

У зв’язку з цим, розроблення Дорожньої карти реформування ведення лісового господарства в Українських Карпатах на засадах наближеного до природи лісівництва є актуальним заходом, що сприятиме виробленню чітких стратегічних і тактичних підходів до посилення ролі лісової галузі у подальшому розвитку господарського комплексу країни та покращення виконання лісом екологічних та соціальних функцій.

У Дорожній карті здійснена оцінка сучасної ситуації у лісовому комплексі регіону й запропоновано перспективні напрямки реформування галузі для оптимізації подальшого господарювання в Карпатах. Обрані принципи ведення лісового господарства в горах базуються на засадах наближеного до природи лісівництва, враховують екологічні, економічні й соціальні функції лісів. Розглянуто й інтереси регіональних територіальних громад.

Структура карти включає розгляд 5-ти основних завдань, зокрема, застосування принципів господарювання на засадах сталого розвитку, оптимізацію лісової ін­фраструктури, запровадження природозбережних технологій і механізмів економічного стимулювання, покращення якості та доступності інформації про лісове господарство регіону.

Фінансове забезпечення реалізації Дорожньої карти передбачається отримати з:

Державного фонду розвитку лісового господарства України, який має бути створений для фінансування, насамперед, екологозбережних технологій у гірських регіонах;
Державного бюджету на придбання екологозбережної техніки (капітальні вкладення);
власних коштів підприємств лісового господарства;
інших коштів, незаборонених законодавством України.

Час реалізації Дорожньої карти розраховано на 2019–2028 рр.

Першим етапом (2019–2020 рр.) планується провести:

аналіз лісокористування в розрізі підприємств ОУЛМГ;
визначення обсягів проведення рубок, орієнтованих на природне поновлення (поступових, вибіркових) у розрізі підприємств;
вивчення передового виробничого досвіду щодо запровадження поступових рубок із застосуванням сучасних технологій та технічних засобів механізації (харвестерів, форвардерів тощо);
визначення науково-дослідних лісгоспів для реалізації Дорожньої карти, створення науково-демонстраційних полігонів у лісогосподарських підприємствах із переформування деревостанів, запровадження вибіркового способу ведення господарства;
розробка та затвердження відповідної нормативно-правової документації, зокрема, розробка нової Інструкції лісовпорядкування та його програмного забезпечення в контексті наближеного до природи лісівництва (вибірковий спосіб ведення лісового господарства), внесення змін до Лісового кодексу України, Правил рубок головного користування, Правил рубок головного користування в гірських лісах Карпат, Правил поліпшення якісного складу лісів, до проекту закону «Про мораторій на проведення суцільних рубок на гірських схилах в ялицево-букових лісах Карпатського регіону»; розробка нормативних документів будівництва інженерних споруд у гірській місцевості (додаток) та заміна ДСТУ 3404-96 «Лісівництво. Терміни та визначення»;
організація регіонального селекційно-насінницького комплексу, відповідального за стан і використання генетичних ресурсів, створення об’єктів плантаційного і популяційного насінництва, банку зберігання насіння та отримання в промислових обсягах садивного матеріалу з цінними спадковими ознаками;
створення лабораторії з виведення та розмноження нових сортів, екотипів і форм лісових видів, стійких до несприятливих змін навколишнього середовища з використанням біотехнологічних методів;
створення сучасних центрів вирощування якісного садивного матеріалу з закритою кореневою системою на базі підприємств регіону;
завершення сертифікації державних підприємств лісового господарства регіону;
розробка обласними управліннями лісового господарства регіону перспективних планів транспортного освоєння підпорядкованих їм лісових масивів та створення у державних підприємствах лісового господарства підрозділів із будівництва лісових доріг;
розробка програм техніко-технологічного переозброєння суб’єктів господарювання у лісозаготівельній сфері на рівні підприємств;
створення в усіх адміністративних областях регіону центрів підготовки спеціалістів для роботи на нових сучасних машинах і механізмах та центрів підвищення кваліфікації спеціалістів лісового господарства (Івано-Франківська обл. – 2019 р., Львівська обл. – 2020 р., Закарпатська обл. – 2020 р., Чернівецька обл. – 2020 р.);
внесення доповнень до конт­рактів керівників підприємств, спрямованих на стимулювання виконання заходів на принципах наближеного до природи лісівництва та налагодження системи контролю за якістю їх виконання;
розробка механізму економічного стимулювання державних підприємств лісового господарства, їх керівників, спеціалістів та робітників лісового господарства, приватних структур за умови використання природозбережних технологій;
організація проведення довгострокового моніторингу стану лісів;
розробка програми розвитку лісової рекреації та зеленого туризму;
укладання договорів про впровадження наукових розробок та здійснення наукового супроводу між УкрНДІгірліс та підприємствами Карпатського регіону;
розробка нового Тематичного плану УкрНДІігрліс на 2020-2025 рр.;
розробка прогнозних моделей розвитку лісів в умовах зміни клімату;
оновлення інформаційної моделі даних про ліси, розробка інформаційного стандарту лісової галузі та запровадження використання обмінного XML формату, як засобу для реалізації обміну інформацією у лісовій галузі та за її межами;
створення загальнодоступного банку науково-технічної, нормативної та методичної інформації Дорожньої карти та організація інформаційно-консультативної допомоги щодо прийняття управлінських рішень.

За матеріалами
Дорожньої карти,
Газета “Природа і суспільство”

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Top