FSC* стандарт для нас

Розроблення та впровадження нових правил ведення лісового господарства.

Необхідність ефективно відповідати на глобальні виклики в екологічній та соціально-економічній сферах стимулює створення відповідного інструментарію як на міжнародному, так і на національному рівнях країн. Забезпечення екологічно належного, соціально корисного та економічно життєздатного ведення лісового господарства є невід’ємною складовою підтримки лісів, що важливо у довгостроковому періоді в інтересах теперішнього та майбутнього поколінь.

Зазначені вище підходи є основою FSC принципів, критеріїв та міжнародних індикаторів, на яких базуються FSC національні стандарти системи ведення лісового господарства. Розроблення таких стандартів – дієвого інструменту забезпечення ведення лісового господарства на засадах сталого розвитку – є важливим задля реалізації єдиного підходу до впровадження міжнародних вимог лісової сертифікації з урахуванням національних особливостей лісогосподарювання у різних країнах, їх законодавчої бази.

Оновлена у 2015 р. версія «FSC принципів і критеріїв системи ведення лісового господарства» (FSC-STD-01-001 V 5-2), схвалення «Єдиних міжнародних індикаторів» (FSC-STD-60-004 V 1-0) та низка інших стандартів і процедур, які визначають зміст національних стандартів та вимоги до процесу їх розроблення, були нормативною основою для формування FSC національного стандарту системи ведення лісового господарства для України (далі – FSC національного стандарту).

Розроблення FSC національного стандарту здійснювалося робочою групою, яка складається з трьох рівноправних секцій (екологічної, економічної та соціальної) та є добровільним об’єднанням представників неурядових організацій, лісопромислових компаній, постійних лісокористувачів, які представляють широке коло соціальних, економічних, екологічних інтересів щодо забезпечення управління лісами на засадах сталого розвитку через відкритий консультативний процес.

Структурно FSC національний стандарт складається із 9 принципів (один з десяти міжнародних принципів не застосовний для України), 63 критеріїв та близько 200 індикаторів (рис. 1). Невід’ємною частину стандарту є додатки, які, маючи нормативний характер, доповнюють та деталізують вимоги основної частини стандарту.

Рис. 1. Структура FSC національного стандарту системи ведення лісового господарства для України

Відмінність нового стандарту від чинних натепер стандартів органів сертифікації, що базуються на принципах і критеріях версії 4–0, полягає у такому:

1. сфера дії нового стандарту поширюється на всю систему ведення лісового господарства та лісові ресурси підприємства – деревинні, недеревинні ресурси та екосистемні послуги лісів, створюючи можливості для розвитку нових напрямків лісової сертифікації для України; забезпечення відповідності нормативним вимогам стандарту в частині недеревинної лісової продукції за умови спеціального її використання є обов’язковим навіть без її включення у сферу дії сертифіката;

2. містить нові вимоги, спрямовані на запобігання корупції у лісовому господарстві, зокрема, через впровадження систематичної оцінки корупційних ризиків у діяльності підприємства та забезпечення виконання розробленої антикорупційної політики (принцип 1);

3. розширює вимоги щодо ідентифікації, господарювання, збереження та моніторингу особливих цінностей, визначаючи 6 категорій таких цінностей; розроблена Національна система особливих цінностей для збереження деталізує підходи підприємств лісового господарства щодо таких цінностей задля їх збереження та посилення (принцип 9);

4. визначає вимоги стосовно системи заходів, які спрямовані на зменшення потенційних негативних впливів природних небезпек, у тому числі, необхідність оцінки ризиків зростання їх частоти, розповсюдження або масштабу внаслідок господарської діяльності та відповідного її коригування (принцип 10);

5. розширює вимоги щодо планування ведення господарства та моніторингу екологічних та соціально-економічних впливів господарської діяльності на довкілля, як інструментів адаптивного управління лісовим господарством – особливо актуального за умов зміни клімату; практичне застосування процедур адаптивного ведення лісового господарства є необхідністю задля систематичного удосконалення практики лісогосподарювання шляхом врахування наслідків впроваджуваних дій (принципи 7, 8);

6. розширює вимоги стосовно взаємодії із зацікавленими сторонами та тими, інтерес яких може бути зачеплено у процесі ведення господарства, визначаючи їхнє право як на отримання інформації щодо лісів та ведення господарства, так і на залучення до підготовки відповідних рішень, наприклад, у рамках процесів планування та моніторингу діяльності, запобігання негативному впливу на громади, оцінювання, підтримання та моніторингу особливих цінностей для збереження (принципи 1, 4–10);

7. впроваджує вимоги щодо системи заходів, які сприяють ґендерній рівності і запобігають дискримінації за різними ознаками (гендерними, сімейним станом та іншими) як у процесі господарської діяльності підприємства, так і у можливостях працевлаштування, укладання угод, оплати праці тощо (принцип 2).

У FSC національному стандарті здійснено диференціацію вимог у рамках окремих критеріїв за ступенем потенційних екологічних, економічних та соціальних впливів підприємств на цінності. Зокрема обов’язковими для усіх підприємств з огляду на високий потенційний вплив є вимоги стосовно охорони праці і дотримання техніки безпеки на лісогосподарських роботах згідно з відповідною Інструкцією МОП та забезпечення внутрішнього конт­ролю їх виконання задля захисту працівників та зменшення професійних ризиків.

Зазначені вище та інші вимоги FSC національного стандарту загалом посилюють відповідальність підприємств лісового господарства стосовно екологічних, соціальних та економічних аспектів ведення лісового господарства перед довкіллям та суспільством.

Після публікації та набуття чинності FSC національного стандарту розпочнеться перехідний період, який триватиме 12 місяців. До завершення перехідного періоду підприємства лісового господарства мають бути перевірені відповідно до нових вимог (термін дії сертифікатів, виданих відповідно до тимчасових стандартів органів сертифікації завершиться через 6 місяців після закінчення перехідного періоду).

Впровадження та належна реалізація вимог FSC національного стандарту потребує заходів зі сторони всіх учасників цього процесу – підприємств лісового господарства, зацікавлених сторін, експертів та консультантів з питань лісової сертифікації, органів сертифікації, Національного представництва FSC в Україні та національної робочої групи.

Рис. 2. Ключові заходи з метою впровадження FSC національного стандарту системи ведення лісового господарства для України

Такі заходи (рис. 2) мають бути спрямовані, з-поміж іншого, на:

підвищення обізнаності утримувачів FSC сертифікатів та претендентів щодо вимог стандарту задля уникнення інертності у його застосуванні;
збільшення поінформованості зацікавлених сторін стосовно процедур стандарту та відповідно конструктивізму у співпраці з підприємствами;
експертну та консультативну підтримку задля підготовки підприємств до сертифікації;
організацію тренінгів для утримувачів FSC сертифікатів та претендентів, зацікавлених сторін;
методичне забезпечення задля роз’яснення вимог стандарту;
калібрувальні семінари задля гармонізації підходів щодо практичної реалізації стандарту та сертифікаційної оцінки.

Важливою у процесі практичної реалізації національного стандарту є роль державних органів влади з огляду на необхідність подальшого удосконалення законодавства та гармонізації його із міжнародними вимогами лісової сертифікації.

Виконання кожним із учасників процесу впровадження FSC національного стандарту своїх зобов’язань сприятиме ефективній практичній реалізації нових вимог та підтвердженню високого рівня ведення лісового господарства задля зростання рівня життя населення та підтримки якості довкілля.

ДОВІДКОВО:

*Forest Stewardship Council®, FSC® (Лісова опікунська рада) була створена в 1993 році в м. Торонто (Канада) за ініціативи групи екологічних організацій, лісових компаній, трейдерів, а також лісових профспілок та інших зацікавлених сторін.

Схемою FSC у світі сертифіковано понад 201 млн га лісів у 82 країнах світу і видано 40 215 сертифікатів ланцюга постачання в 127 країнах. Згадані та інші FSC стандарти та процедури доступні з адреси https://fsc.org/en/document-center.

Павло Кравець,
Національне представництво FSC в Україні
Оксана Павліщук,
кафедра таксації лісу та лісового менеджменту НУБіП,
Газета “Природа і суспільство”

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Top